Avfallshantering

I fastigheten finns ett mindre sopsorteringsrum vid entrén. Där kan man kasta tidningar, glas mm (se nedan). Det är däremot inte tillåtet att kasta målarburkar, elektronik, kemikalier, möbler etc.

Observera att föreningen inte har någon hämtning av grovsopor utan varje lägenhetsinnehavare är därför ansvarig att forsla bort detta på egen hand.

Det finns möjlighet att slänga hushållssopor i husets soprum på bottenvåningen samt återvinning av: 

  • Matavfall
  • Tidningar
  • Kartong/wellpapp
  • Glas
  • Batterier
  • Glödlampor

Renovering

Allmänt

Styrelsen vill påminna om att alla större renoveringar av lägenheterna måste godkännas i förväg av styrelsen. Dessutom rekommenderar vi också att alla rörarbeten, inklusive de enklaste kranbyten, föranmäls till styrelsen så att styrelsen har full kännedom om att reparationer genomförs i fastigheten.

Renoveringsarbeten som är bullriga ska, liksom annan störande verksamhet, dels genomföras på arbetstid (vardagar 7-17) och dels anmälas i förväg till styrelsen.

Styrelsen vill ha en beskrivning av arbetet som ska göras, samt ritningar där rördragningar framgår.

Företaget/företagen som utför renoveringen ska ha F-skattesedel och ansvarsförsäkring.

Arbetet ska utföras på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med gällande byggregler och normer. Lägenhetsinnehavaren ska säkerställa att hantverkarna har erforderlig och dokumenterad behörighet.

Efter att arbetet är utfört ska en besiktning göras av en behörig och oberoende besiktningsman. Kostnaden för besiktningen, samt för att åtgärda eventuella brister, ansvarar lägenhetsinnehavaren för.

Nedan är ett förslag på besiktningsman som tidigare gjort besiktningar i vår fastighet.

Anders Silver från företaget Silver Konsulter AB
anders@silverbyggkonsult.se
070-740 55 48

Eventuellt damm och skräp i port, trapphus och hiss som uppstår till följd av renoveringen ska åtgärdas löpande. Detta samt kostnaden därför är lägenhetsinnehavarens ansvar.

Restriktivitet ska tillämpas i utlämnande av föreningens portkod och endast den temporära portkoden (som ändras varje månad) skall användas.

Ansvar för rör och stammar

Brf ansvarar och underhåller de så kallade stamrören i fastigheten. De röranslutningar som går från stammarna in i lägenheterna ansvarar däremot respektive lägenhetsinnehavare för.

Stammarna samt övriga rör i Fastigheten Blåklinten 10 byttes 1979 i samband med en stor renovering. Köksstammarna byttes 2017. 

Om renoveringen innebär att föreningens avloppsstammar blir lättillgängliga skall lägenhetsinnehavaren tillsammans med Styrelsen diskutera om stammarna för denna sektion bör bytas ut i samband med renoveringen. Brf kommer att stå för kostnaderna för det eventuella partiella stambytet.

Storsäckar

Vid renovering eller liknande måste lägenhetsinnehavaren anmäla till styrelsen om storsäckar (typ Big Bag) kommer att ställas utanför porten. Man måste också inhämta tillstånd via https://www.byggsäck.se/tillstand 

Säckarna ska i möjligaste mån ställas så att de inte är i vägen för salongernas skyltfönster. Naturligtvis får de inte placeras framför dörrarna. Bästa platsen är mellan ytterdörren och soprumsdörren. Om det står cyklar där så får man förstås flytta dem åt sidan.

Det är vidare lägenhetsinnehavarens ansvar att se till att säckarna forslas bort så snart de är fulla.

Halvfulla säckar får stå max 3 veckor utanför porten och ska därefter forslas bort. Även om lägenhetsinnehavaren är bortrest under det att renoveringen pågår så ska detta fungera.

Alla uppmanas dessutom hålla koll på om någon obehörig lägger skräp i våra utställda säckar samt om någon ny säck, som inte beställts av oss, placeras utanför vår fastighet.

Föreningens soprum får inte användas för byggsopor. Hantering och bortforsling av byggsopor relaterat till renoveringen ansvarar lägenhetsinnehavaren för.

Skydda hissen

Vid renoveringar ska hissen vid behov skyddas. Det gäller både golv och väggar. Även trapphuset på bottenplan ska skyddas. Hissen får inte överbelastas, se till att hålla vikten väl inom angivna ramar.

Föreningens hiss är gammal och klarar max 320 kg. Det är mycket viktigt att denna gräns inte överskrids av vare sig personer eller byggmaterial.

Skydda andra utrymmen

Utrymmen i port, trapphus och hiss som riskerar att skadas under renoveringen ska skyddas på ett tillfredsställande sätt. Exempel på detta är masonitskivor på hissens väggar och golv, och på de gångstråk som nyttjas för att transportera byggmaterial. Eventuella skador på och i fastigheten som uppkommer i samband med renoveringen står lägenhetsinnehavaren för.

Vatten

Eventuell avstängning av vatten måste stämmas av och informeras om i god tid innan (5 arbetsdagar) med Styrelsen och med föreningens hyresgäster, framförallt Frisören och Skönhetssalongen och anpassas i dialog med dessa. Boende informeras med anslag i trapphuset.

Om så inte redan gjorts ska lägenhetsspecifik avstängningsventil installeras i samband med renovering av kök/bad.

Brf tillåter inte installation av vattenburen golvvärme.

Välkommen till Blåklinten 10

Bostadsrättsföreningen Blåklinten 10 finns på adressen Upplandsgatan 71, men även Frejgatan 79 runt hörnet. Fastigheten byggdes 1887 och är belägen i Stockholms kommun, Gustav Vasa församling. Vackra Gustav Vasa kyrka syns från innergården.

Bostadsrättsföreningen bildades 2000. I fastigheten finns 26 lägenheter, alla är bostadsrätter. I fastigheten finns även 4 lokaler som hyrs ut av bostadsrättsföreningen.

Styrelsen

Styrelsen består av fem ledamöter och tre suppleanter

Ordförande
Rikard Talling

Sekreterare
John Reinbrand

Kassör
Per Jernsund

Övriga ordinarie ledamöter
Ebba Arvidsson, Carin Ståhlberg

Suppleanter
Barbro Lennartsson, William Sääf, Börje Shameti Lewin

Kontakt

Kontakta oss på blaklinten10 (snabel-a) gmail (punkt) com

Fakturor

Vi har noggrann kontroll av fakturor så inga bluffakturor släpps igenom.

Fakturor till Blåklinten 10 ska skickas till följande adress:

Brf. Blåklinten 10

Kund-id FTX8333
FE 301
105 69 Stockholm

Men vi tar helst emot fakturor som PDF via mail:

inbox.lev.454950 ( snabel-a ) arkivplats (punkt) se